Strona główna → Procedury Bezpieczeństwa

Procedury Bezpieczeństwa

 

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Daszyńskiego

w Radomiu 

 

na podstawie: 

Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2022r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu

z dnia 28 marca 2022r.

 

w sprawie zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

 

§1

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2022 r., poz. 679) z dniem 28 marca 2022 r. znoszę obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie szkoły.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

  

                                                                                                              Dyrektor Szkoły

 

 Zarządzenie z dnia 28 marca 2022r.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązujące od 1 wrześni 2021

na terenie  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Daszyńskiego

w Radomiu 

Procedury w wersji .pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zajęć świetlicowych dla uczniów klas I– III. 

 

Zarządzenie Dyrektora z dnia 10 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa  na terenie szkoły

 

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19  

na terenie 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu
 

§ 1

Postanowienia ogólne

 Niniejsze procedury w okresie pandemii COVID-19 dotyczą wszystkich pracowników, rodziców i uczniów, osób z zewnątrz i określają zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców oraz uczniów uczęszczających do szkoły. 

§ 2

Ogólne zasady organizacji pracy 

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i wytycznych Gminy Miasta Radom.

2.      Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@psp1.radom.pl, kontaktować się telefonicznie na numer (48) 365 09 33 lub bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

3.      Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

- ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole osób z zewnątrz (zalecany kontakt telefoniczny lub mailowy);

- w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk;

-do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

- osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

4.      Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

5.      Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

6.      Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

7.      Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00.

8.      Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

9.      Bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury znajduje się przy wejściu do szkoły, jest on dezynfekowany po użyciu w danej grupie.

10.  Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

11.  Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

12.  Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie. 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.      Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.      Rodzice/opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej - przedsionka szkoły, zachowując zasady:

- 1 rodzic/opiekun z uczniem/uczniami

- dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z uczniem/uczniami min. 1,5 m,

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

5.      Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

6.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8.      Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

9.      Uczniowie w czasie zajęć przebywają, w miarę możliwości, w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.

10.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę (w miarę możliwości w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).

13.  Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonych częściach korytarza (pobliże sali lekcyjnej, toaleta).

14.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

15.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

16.  Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.

17.  Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania ucznia ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

18.  Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać ucznia oraz osobom upoważnionym do odbioru ucznia ze szkoły.

19.  Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły.

20.  Dowóz uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

§ 4

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 

1.      Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów lub innych pracowników przed zarażeniem.

2.      Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

3.      Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

4.      Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu rodzicami i z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5.      Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6.      Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7.      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

8.      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

9.      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10.  Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, zwraca uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

11.  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. tak, by w miarę możliwości, nie pokrywały się z przerwami klas IV - VIII.

12.  Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych obowiązujących na terenie szkoły.

13.  W świetlicy środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

14.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

15.  Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać rejestr czynności porządkowo – dezynfekcyjnych.

16.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

17.  Zaleca się:

- utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 1 raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,

- dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki –dwa razy dziennie oraz w razie potrzeby,

- dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

- dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

- czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku po każdej grupie uczniów w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z nich.

18.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

- sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

- napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

- wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 

§ 5

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1.      Harmonogram pracy biblioteki, dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.

2.      Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

3.      Liczba osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki w bibliotece – 2 osoby.

4.      Czas przebywania w bibliotece ogranicza się na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu materiałów bibliotecznych.

5.      Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

6.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7.      Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni na wyznaczone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

§ 6

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

1.      Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

- ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,

- zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

- stosować środki ochrony osobistej.

2.      Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

3.      Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4.      Należy bezwzględnie dbać o czystość dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

5.      Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

- pozajmowaniu się odpadami, śmieciami,

- po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

- po skorzystaniu z toalety,

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

- pojedzeniu, piciu.

6.      Obiady wydawane są według ustalonego harmonogramu.

7.      Przed wejściem do stołówki uczniowie myją lub dezynfekują ręce (w stołówce dostępny jest płyn dezynfekujący i instrukcja dezynfekowania rąk).

8.      Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

9.      Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

10.  W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.

11.  Uczniowie klas I–III udają się na obiad całą klasą pod opieką nauczyciela (także dzieci, które nie jedzą obiadu w szkole – mogą zabrać ze sobą własne jedzenie) w czasie lekcji klas IV-VIII.

12.  Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m.

13.  Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki przez okienko podawcze, posiłki odbierają pojedynczo uczniowie lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

14.  Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka (zwrot naczyń), skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

15.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia 

1.      Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2.      O podejrzeniu choroby rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.      Pracownik szkoły, który zauważył u dziecka objawy choroby, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły.

4.      W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium, wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

5.      W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

6.      O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Radomiu (nr tel. 48 3451589 lub 48 3451594) oraz organ prowadzący szkołę (48 3620841).

7.      Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

8.      Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9.      Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1.      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.      Pracownik szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

3.      W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

4.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5.      W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik PSP nr 1 został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 

§10

Postanowienia końcowe 

1.      Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. i obowiązuje do odwołania.

2.      Procedura może być modyfikowana.

3.      O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Oświadczenie.pdf

Procedury Bezpieczeństwa.pdf