Strona główna → Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

czekamy na wyniki wyborów 

 

Zarząd

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Edyta Suwała, Magdalena Nowak

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalona przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY PSP NR 1 W RADOMIU

 ROK SZKOLNY 2014/2015.  (więcej)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY PSP NR 1 W RADOMIU

 ROK SZKOLNY 2013/2014.

Samorząd Uczniowski pracuje w czterech sekcjach: medialna – opiekun p. Edyta Suwała, imprezowa- opiekun p. Magdalena Nowak, zdrowotna - opiekun p. Marzena Falkiewicz, informacyjna – p. Bożena Mosek oraz Poczet Sztandarowy - opiekun p. Paweł Liwanowski.

 W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące działania:

a)      Wybory do Rady Samorządu

Samorząd Uczniowski pod opieką p. Edyty Suwały i p. Magdaleny Nowak rozpoczął swoją działalność od pierwszych demokratycznych wyborów na przewodniczącą szkoły. Kandydatki: Julia Wlazłowska kl.5c, Paula Jelonkiewicz kl.6b, Maria Sokalska kl.6b, Katarzyna Kmita kl. 6c przygotowały plakaty wyborcze i przedstawiły społeczności uczniowskiej swoje programy, podczas wrześniowego spotkania ekologicznego. W dniu 25.09.2013r. odbyły się wybory, w których głosowali wszyscy uczniowie. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Alicja Ginał, Aleksandra Rybak i Michał Różycki z klasy 6 ai oraz Krystian Okrutny i Jakub Lesiak z klasy 5 b. W wyniku głosowania przewodniczącą została Katarzyna Kmita, zastępcą Paula Jelonkiewicz i Maria Sokalska, a sekretarzem Julia Wlazłowska.

b)      Spotkania organizacyjne

W trakcie roku szkolnego odbyło się 8 spotkań Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrań zapoznawano uczniów z regulaminem SU i innymi dokumentami szkolnymi. Przygotowano plan pracy na rok szkolny 2013/2014, wybrano uczniów do poszczególnych sekcji, przeprowadzano głosowanie, przypomniano o bezpieczeństwie podczas ferii i wakacji. Z każdego zebrania sporządzono protokoły, a ważne wydarzenia z życia szkoły na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem p. Edytą Suwałą, brali udział w zebraniu zespołu wychowawczego. Celem spotkania była analiza i zmiany dotyczące programu wychowawczego szkoły. Uczniowie stwierdzili, że zawarte w nim cele są przez szkołę bardzo dobrze realizowane. Przekazali cenne informacje dotyczące życia szkoły. Wysunęli prośbę o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym w tym wycofanie produktów szkodliwych i tuczących, a zastąpienie ich owocami i kanapkami. Uczniowie stwierdzili, że czują się zagrożeni korzystając z boiska i placu zabaw z powodu dominacji cudzoziemców jak również przekazali cenne informacje dotyczące funkcjonowania szatni. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Kmita w dniu 29.01.2014 roku brała udział w zebraniu komisji do spraw stypendiów. Celem zebrania było ustalenie średniej ocen za wyniki w nauce, która uprawnia ucznia do otrzymania stypendium. Podczas spotkania z dyrektorem szkoły Samorząd Uczniowski wypowiadał się na temat „Koncepcji pracy szkoły na lata 2014-2017”. Na zakończenie odbyło się zebranie podsumowujące całoroczną działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekun samorządu p. Edyta Suwała uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez MSCDN „Jak wspierać samorząd uczniowski”.

c)       Dyskoteki Szkolne

W pierwszym semestrze zorganizowano dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka, podczas której odbyły się wybory Mistera Dyskoteki oraz dyskotekę andrzejkową. W drugim semestrze odbyła się dyskoteka karnawałowa i wiosenna. Uczniowie samodzielnie zadbali o oprawę muzyczną i liczne konkursy. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Magdalena Nowak i pani Edyta Suwała we współpracy z nauczycielami klas IV- VI. Za obsługę sprzętu nagłaśniającego odpowiedzialni byli pan: Jacek Chłosta, Paweł Liwanowski i Paweł Górka.

d)      Organizacja okolicznościowych imprez szkolnych

 Z okazji Dnia KEN samorząd przygotował program artystyczny i „Galę Oskarów Nauczycielskich”. Podczas apelu dotyczącego Konwencji Praw Dziecka wręczono nauczycielom i wszystkim pracownikom symboliczne ordery „Przyjaciel Dziecka”. Z okazji uroczystych obchodów 100-lecia szkoły uczniowie zaangażowani byli do pomocy przy rozdawaniu książeczek okolicznościowych i asystowaniu podczas przygotowanego poczęstunku dla rodziców i zaproszonych gości. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom i ich rodzicom na antenie radia Luz. Przewodnicząca SU w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła telefonicznie życzenia nauczycielom przebywającym na długim zwolnieniu lekarskim. W czasie przerw słychać było kolędy ze szkolnego radiowęzła.

Walentynki to kolejna impreza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dla wszystkich zakochanych, którzy chcieli wyznać swoją miłość, przygotowano kartki walentynkowe. W tym dniu obowiązywał też kolor różowy dla dziewczynek i kolor czarny dla chłopców. Na tablicy samorządu umieszczono barwne przepełnione życzeniami i wyznaniami kartki walentynkowe.

Samorząd Uczniowski zaangażował się w pomoc przy corocznym naborze do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.

 Pamiętając o dziewczynkach, kobietach i paniach Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Dnia Kobiet apel. Ogłoszono wyniki, wcześniej zorganizowanego plebiscytu na najładniejsze imię dziewczęce. Najwięcej głosów zdobyło imię WIKTORIA. Wszystkie obecne na apelu Wiktorie otrzymały słodki poczęstunek. Do czynnego udziału w apelu zaangażowaliśmy całą społeczność uczniowską. Klasy przygotowały krótką prezentację kobiecych imion, prace zostały wywieszone na tablicy samorządu.

Samorząd Uczniowski wspierał swoimi działaniami organizowany przez panią Elżbietę Mroczek Dzień Wiosny.

 Z okazji Świąt Wielkanocnych złożono życzenia dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.

W związku z kanonizacją dwóch papieży: Jana Pawła II i Jan XXIII przygotowano okolicznościową prezentację.

 Upamiętniając najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości przygotowano prezentację z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Matki Bożej Królowej Polski.

Sekcja zdrowotna pod kierunkiem pani Marzeny Falkiewicz i pani Bożeny Mosek zorganizowała w maju, konkurs plastyczny pt: „Wiemy co zrobić, żeby być zdrowym”. Do udziału zaproszono uczniów klas I – III i oddziałów przedszkolnych. Na konkurs wpłynęło wiele prac. Wszystkie zostały nagrodzone i wyeksponowane. Na korytarzu szkolnym można było podziwiać lokomotywy i wagony wypełnione zdrowiem.

Pamiętając o roli matki w życiu każdego dziecka, przygotowano okolicznościową wystawę fotografii z okazji Dnia Matki.

W związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomia konkurs pt: „Radom, miasto moich marzeń i praw” do którego zgłosili się uczniowie naszej szkoły. W ramach tego konkursu poszukiwano kandydatów na Dziecięcego Prezydenta Miasta Radomia oraz Radnych Dziecięcej Rady Miejskiej wraz z jej Przewodniczącym. W dniu 2 czerwca 2014r. dwie uczennice klasy VI c Katarzyna Kmita i Natalia Kolanowska, otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika Akt Powołania na RADNĄ Dziecięcej Rady Miejskiej. Wybrani Radni mieli możliwość poznania Urzędu Miasta zwiedzając gabinety Prezydenta, Wiceprezydentów i Skarbnika Miasta. Podczas sesji Dziecięcej Rady Miejskiej –Radna Katarzyna Kmita odczytała swoją uchwałę dotyczącą poprawy bezpieczeństwa i sprawniejszego funkcjonowania parku im. Tadeusza Kościuszki. Uchwała została przyjęta. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała pani Izabela Kapciak i opiekun samorządu pani Edyta Suwała.

„Spacer po urzędzie” to wycieczka, na którą Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak zaprosił uczniów z radomskich szkół. Na taką wycieczkę wybrali się uczniowie klasy IV a pod opieką pani E. Suwały i pani A. Wiśniewskiej. Spacer rozpoczął się od zwiedzania Sali konferencyjnej, gdzie odbywają się ważne narady i spotkania zarządu miasta oraz konferencje prasowe. Następnie uczniowie mieli możliwość zobaczenia gabinetu prezydenta pana A. Kosztowniaka. Przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi prezydenci, zasiadając w fotelu pana prezydenta. Potem dowiedzieli się, czym na co dzień zajmuje się wiceprezydent K. Ferensztajn i sekretarz miasta pan R. Czajkowski. Bardzo serdecznie przyjęła uczniów pani wiceprezydent Anna Kwiecień. W Jej gabinecie uczniowie podziwiali wiele prac wykonanych przez dzieci i osoby niepełnosprawne. Pani wiceprezydent opowiadała o wyjątkowym miejscu w Jej gabinecie - o „strefie Anioła”. Stąd uczniowie poszli do Biura Obsługi Mieszkańca. Tu poczuli się jak dorośli obywatele miasta. Kolejnym miejscem zwiedzania był Wydział Teleinformatyczny. Tu poznali tajniki komputerowej obsługi urzędu. Następnie udali się do „strefy małego detektywa” czyli do Wydziału Ochrony- Monitoringu Miejskiego. Z tego miejsca zobaczyli nasze miasto na ekranie monitora. Kolejnym etapem było spotkanie z wiceprezydentem R. Fałkiem. Ugościł dzieci w swoim gabinecie, opowiadał o swojej pracy i rozmawiał z nimi o ich zainteresowaniach oraz sukcesach sportowych. W Wydziale Zdrowia i Polityki Socjalnej uczniowie usłyszeli o Karcie Rodziny. Dowiedzieli się komu ona przysługuje i jakie są warunki, aby rodzina mogła z niej korzystać. Potem udali się do Wydziału Ochrony Środowiska. Tu poczuli się jak na warsztatach ekologicznych. Usłyszeli wiele ciekawostek dotyczących wycinania drzew czy czipowania zwierząt. W Wydziale Komunikacji czekała na nich niespodzianka. Otrzymali specjalną tablicę rejestracyjną o numerach PSP 1, z autografem Prezydenta A. Kosztowniaka i Dyrektora Wydziału Komunikacji. Ostatnim miejscem, które zwiedzili było archiwum.

Ta wycieczka była dla uczniów wyjątkową okazją poznania pracy samorządu terytorialnego, zobaczenia na żywo osób znanych ich do tej pory jedynie z lokalnej telewizji, prasy, Internetu.

W dniu 16 czerwca uczniowie klas szóstych Grzegorz Głowacki i Michał Różycki, pod opieką pani E. Suwały uczestniczyli w warsztatach „Twoja aktywność-Twoja przyszłość” zorganizowanych przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia

e)      Dni Wolne od Pytania

Samorząd organizuje cykl dni wolnych od pytania, które cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Odbył się Dzień Śmiesznej Fryzury, Czapka Mikołaja, Dzień Maski Karnawałowej, Walentynki oraz Dzień Krawata i Śmiesznej Muszki.

f)        Akcje charytatywne

 Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem szkolnym włączył się w ogólnopolską akcję Fundacji „Być Bardziej”, która miała na celu dofinansowanie obiadów dla dzieci z ubogich rodzin. Podczas dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka zebrano kwotę 140 zł, którą przekazano opiekunowi Szkolnego Wolontariatu p. Małgorzacie Bajon na wyżej wymieniony cel. W ramach akcji świątecznej zakupiono słodycze dla wszystkich uczniów, które były rozdawane przez Św. Mikołaja. Z okazji Dnia Kobiet zakupiono słodkie upominki. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Magdaleny Nowak wspierał również akcję Góra Grosza prowadzoną przez szkolny Wolontariat.

g)      Poczet Sztandarowy

Poczet Sztandarowy pod opieką p. Pawła Liwanowskiego i p. Pawła Górki bierze udział w licznych uroczystościach. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI:

-        Barbara Falkiewicz,
-        Katarzyna Kmita,
-        Rozalia Tomczyk,
-        Magdalena Bajór,
-        Weronika Płaza,
-        Iga Bornikowska,
-        Paula Jelonkiewicz,
-        Filip Wojtyniak,
-        Michał Różycki,
-        Jan Komisarski,
-        Jan Ziewiecki.

W roku szkolnym 2013/2014 poczet brał udział w następujących uroczystościach szkolnych i poza szkolnych:

-     2 września rozpoczęcie roku szkolnego,
-        7 września – 68 rocznica zdobycia Więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu,
-        17 września – 74 Rocznica Agresji wojsk Radzieckich na Polskę,
-        14 października – Ślubowanie Klas Pierwszych,
-        18 października – Obchody 100-lecia PSP nr 1,
-        11 listopada - uroczystości miejskie związane z obchodami Dnia Niepodległości,
-        4 marca- „ Kaziki 2014”
-        3 maja- Święto Konstytucji
-        25 czerwca- Radomski Czerwiec
-        27 czerwca- Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014

Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy wspierali działalność uczniowskiej samorządności. Szczególne podziękowania dla pana Jacka Chłosty za pomoc informatyczno-techniczną, wspierającą nasze pomysły i działania.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 Edyta Suwała