Strona głównaDokumenty szkolne → Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego

w Radomiu


Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

            Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

 

I. Cele i zadania świetlicy. 

 

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im pomocy
  w odrabianiu lekcji, zadań domowych).
 3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 4. Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych / zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej/.
 5. Integracja uczniów poprzez zabawę.
 6. Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym.
 7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 8. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 9. Kształtowanie szacunku dla rodziny i najbliższego otoczenia.
 10. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego dziecku, dbałość o jego dobre samopoczucie.
 11. Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej.

 

II. Organizacja pracy w świetlicy.

 

 1. Świetlica organizuje zajęcia: czytelnicze, plastyczne, muzyczno-ruchowe.
 2. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, w godzinach od 6.30 do 17.00.
 3. Nauczyciele świetlicy pracują według ustalonego grafiku.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego.
 5. Do świetlicy szkolnej uczęszczają w pierwszej kolejności uczniowie klas 0-III oraz uczniowie klas IV-VI (w uzasadnionych sytuacjach). 
 6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, poprawnie wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 7. O przyjęciu do świetlicy decyduje zespół nauczycieli - wychowawców świetlicy
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 8. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy do godz. 17.00 przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione przez nich.
 9. Na wypadek spóźnienia z przyczyn losowych należy powiadomić szkołę telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 10. Nauczyciel zezwala na samodzielny powrót ucznia do domu lub samodzielne wyjście poza teren szkoły, pod warunkiem otrzymania pisemnej dyspozycji rodzica/prawnego opiekuna.

III. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 

 1. Organizowanie zajęć w atrakcyjnej dla uczniów formie np. gier i zabaw.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 3. Wdrażanie do samodzielności i społecznej aktywności.
 4. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 5. Organizowanie spacerów, zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych.
 6. Współpraca z rodzicami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

 

Wychowanek ma prawo do:

 1. Zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego traktowania.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców.
 5. Zgłaszania własnych propozycji zabaw.
 6. Korzystania z wyposażenia świetlicy.
 7. Pomocy przy odrabianiu lekcji.
 8. Ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 2. Przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i świetlicy.
 3. Kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów.
 4. Współpracy w procesie wychowania.
 5. Pomagania młodszym kolegom.
 6. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
 7. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 8. Stosowania się do poleceń wychowawców,
 9. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

Nagrody przyznawane wychowankom:

 1. Pochwała nauczyciela świetlicy.
 2. Pochwała wychowawcy klasy.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Dyplom.

 

Kary stosowane za niewłaściwe zachowanie:

 

 1. Upomnienie nauczyciela świetlicy.
 2. Upomnienie wychowawcy klasy.
 3. Upomnienie dyrektora szkoły.
 4. Powiadomienie rodziców.

 

V. Pracownicy świetlicy

 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele –wychowawcy.
 2. Nauczyciele –wychowawcy podlegają dyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor określa zakres zadań nauczycielom- wychowawcom.

 

VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć świetlicowych, wpisując godzinę wejścia i wyjścia dziecka.
 2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Karty zgłoszeń do świetlicy.
 4. Upoważnienia osób uprawnionych do odbioru dziecka.