Strona główna → Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@psp1.radom.pl 

Informacje na temat rekrutacji

Poradnik dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej  

    Poradnik... w wersji pdf


 

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w marcu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2013, 2014, 2015 i 2016.

Informacje na temat rekrutacji

Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Radomia

Uchwała nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy rekrutacji

Oddział przedszkolny

Dzieci urodzone w roku 2012 - mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 W roku szkolnym 2018/2019 w PSP 1 planowane jest:

 • utworzenie oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego,
 • utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego.

26 lutego – 12 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca – 23 marca - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.    Potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

26 marca, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 23 kwietnia – Rekrutacja uzupełniająca.

Klasa pierwsza

Dzieci urodzone w roku 2011 - mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I.

Dzieci urodzone w roku 2012 - mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców, jeżeli:

 • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo
 • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
W roku szkolnym 2018/2019 w PSP 1 planowane jest utworzenie:
 • klasy pierwszej integracyjnej,
 • klas pierwszych ogólnodostępnych,
 • klas pierwszych ogólnodostępnych z innowacją programową w zakresie:  języka angielskiego, edukacji informatycznej.

16 kwietnia – 14 maja - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

17 maja – 22 maja - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko
  zostało zakwalifikowane.

24 maja, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 18 czerwca – Rekrutacja uzupełniająca.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w lutym br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.

Informacje na temat rekrutacji 

ZARZĄDZENIE Nr 2806/2018 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

UCHWAŁA NR 460/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Harmonogram - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 461/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

ZARZĄDZENIE Nr 2820/2018 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

Harmonogram - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Potwierdzanie woli kandydatów do oddziałów przedszkolnych
trwa od 8 do 12 maja 2017r.
 

Rejestracja kandydatów do klas pierwszych
trwa od 19 kwietnia do 8 maja 2017r.

www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

W roku szkolnym 2017/2018 na poziomie klas pierwszych planowane jest utworzenie 3 oddziałów:

- jednej klasy integracyjnej (piętnaścioro dzieci bez orzeczenia plus 3-5 dzieci z orzeczeniami),

- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna. Innowacja będzie realizowana przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z edukacji informatycznej tygodniowo, w klasie trzeciej tych zajęć jest o dwie godziny tygodniowo więcej. Innowacja obejmie treści związane z elementami algorytmiki, programowania, grafiki komputerowej i modelowania 3D, dostosowanej do wieku i możliwości uczniów.

- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna - język angielski. Innowacja będzie trwała przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z języka angielskiego tygodniowo. W klasie trzeciej ulegną one zwiększeniu o dwie godziny tygodniowo. Innowacja ma na celu:

 • rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i odmiennymi kulturami oraz przygotowanie do życia w wielojęzykowej Europie,
 • osłuchanie się z językiem, jego rytmem, fonetyką,
 • rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym. 

 

Dzieci mogą być objęte opieką świetlicową w godzinach 6:30 – 17:00. Jest możliwość wykupienia obiadów.

Do pobrania: Zasady_dot._rekrutacji_do_klas_I.pdf

IV. Terminarz rekrutacji

1. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

 • 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 - publikacja ofert publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 na stronie internetowej: www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do szkół podstawowych.
 • 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 – 8 maja 2017 r. do godz. 10.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
 • 12 maja 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji).
 • 12 maja 2017 r. godz. 10.00 - 18 maja 2017 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie woli dotyczy rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji otwartej – wybrana szkoła nieobwodowa. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 19 maja 2017 r. godz. 10.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranej placówki.

2. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018:

 W przypadku, gdy w szkołach pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

 • 21 czerwca 2017 r. godz. 8.00 – 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru w II etapie oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
 • 30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji uzupełniającej),
 • 30 czerwca 2017 r. godz.10.00 – 7 lipca 2017 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc

 

 www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje o umieszczeniu na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia, nowej zakładki pod nazwą „Szkoła dla Twojego dziecka”. Na stronie www.oswiatawradomiu.pl w ww. zakładce znajdują się prezentacje z ofertą edukacyjną radomskich placówek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

 

Klasa pierwsza

Dzieci urodzone w roku 2009 mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I.

Dzieci urodzone w roku 2010 mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców, jeżeli:

1.       dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo
2.       posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu planowane jest utworzenie:

- klasy pierwszej integracyjnej,

- klasy pierwszej  innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim,

- klasy pierwszej  innowacyjnej z rozszerzeniem zajęć komputerowych,

- klasy pierwszej ogólnodostępnej.

 

Oddział przedszkolny

Dzieci urodzone w roku 2010 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci urodzone w roku 2011 maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu planowane jest utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się dokoumentami i zarządzeniami

     Harmonogram naboru do przedszkoli  - Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017 
Zarządzenie 1071.2016

     Harmonogram naboru do klas pierwszych - Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017.
Zarządzenie 1072.2016

     Kryteria naboru - Uchwała Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Uchwała nr 260.2015