Strona główna → Rekrutacja

Rekrutacja

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@psp1.radom.pl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Oddziałów przedszkolnych

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Klas pierwszych 

Materiały informacyjne
dla uczniów
Klas ósmych

 

   Uchwała Rady Miejskiej

   Zarządzenie Prezydenta 

   Terminy rekrutacji

 

  Uchwała Rady Miejskiej

  Uchwała Rady Miejskiej

  Zarządzenie Prezydenta

  Terminy rekrutacji

Zgłoś kandydaturę

Statystyki chętnych

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. www.oswiatawradomiu.pl ð nabory

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Oddziałów przedszkolnych

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Klas pierwszych 

Materiały informacyjne
dla uczniów
Klas ósmych

 

   Uchwała Rady Miejskiej

   Zarządzenie Prezydenta 

   Terminy rekrutacji

 

  Uchwała Rady Miejskiej

  Uchwała Rady Miejskiej

  Zarządzenie Prezydenta

  Terminy rekrutacji

Zgłoś kandydaturę

Statystyki chętnych

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. www.oswiatawradomiu.pl ð nabory

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Oddziałów przedszkolnych

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Klas pierwszych 

Materiały informacyjne
dla uczniów
Klas ósmych

 

  Zarządzenie Prezydenta

  Uchwała Rady Miejskiej

   Terminy rekrutacji

 

  Zarządzenie Prezydenta

  Uchwała Rady Miejskiej

  Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zgłoś kandydaturę

Statystyki chętnych

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. www.oswiatawradomiu.pl ð nabory

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Oddziałów przedszkolnych

Materiały informacyjne
dla kandydatów do
Klas pierwszych 

Materiały informacyjne
dla uczniów
Klas ósmych

 

  Zarządzenie Prezydenta

  Uchwała Rady Miejskiej

  Zasady rekrutacji

  Terminy rekrutacji

 

  Zarządzenie Prezydenta

  Uchwała Rady Miejskiej

  Terminy rekrutacji

  Zasady rekrutacji

 Zasady rekrutacji

 Harmonogram rekrutacji

 Podręcznik dla kandydata

 Materiały ze spotkania 17.05.2021

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. www.oswiatawradomiu.pl ð nabory

 

Klasy pierwsze 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 W roku szkolnym 2021/2022 na poziomie klas pierwszych planowane jest utworzenie 2 oddziałów:
- jednej klasy integracyjnej (piętnaścioro dzieci bez orzeczenia plus 3-5 dzieci z orzeczeniami),
- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna,
lub jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – język angielski,
lub jednej klasy ogólnodostępnej.

Utworzenie klas z innowacjami uzależnione jest od liczby chętnych.

 

Potwierdzanie woli przez kandydatów do klas pierwszych od 26.03 do 08.04.2021 r.

 

 

þ Klasa, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna - język angielski. Innowacja będzie trwała przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z języka angielskiego tygodniowo. W klasie trzeciej ulegną one zwiększeniu o dwie godziny tygodniowo. Innowacja ma na celu: rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i odmiennymi kulturami oraz przygotowanie do życia w wielojęzykowej Europie, osłuchanie się z językiem, jego rytmem, fonetyką, rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym. 

þ Klasa, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna. Innowacja będzie realizowana przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z edukacji informatycznej tygodniowo, w klasie trzeciej tych zajęć jest o dwie godziny tygodniowo więcej. Innowacja obejmie treści związane z elementami algorytmiki, programowania, grafiki komputerowej i modelowania 3D, dostosowanej do wieku i możliwości uczniów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Materiały informacyjne dla uczniów klas ósmych:

 

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

zasady_rekrutacji

rekrutacja-w-czasie-pandemii

prezentacja z webunarium 12.06.2020

Terminiy udostępnienia pracowni komuterowej: 18.06.2020 godzina 15:00;   23.06.2020 godzina 15:00

 

Klasy pierwsze 


Lista przyjętych do klas pierwszych (19.05.20202)


Uwaga, rodzice dzieci – kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/21 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu

Rodzice dzieci – kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do klasy I zobowiązani są do złożenia do szkoły (wybraną drogą – mailem, do urny znajdującej się przy drzwiach wejściowych lub w sekretariacie szkoły osobiście) potwierdzenia woli nauki dziecka w klasie I, w terminie od 14.05.2020, godz.10.00 do 18.05.2020, godz. 13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych z obwodu szkoły – nie potwierdzają woli nauki.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki (14.05.2020)

 

15.04.2020 - Komunikat Zastępcy Prezydenta, Pana Karola Semika, na temat zmian w zasadach składania dokumentów przez rodziców podczas rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Komunikat 

W roku szkolnym 2020/2021 na poziomie klas pierwszych planowane jest utworzenie 2 oddziałów:
- jednej klasy integracyjnej (piętnaścioro dzieci bez orzeczenia plus 3-5 dzieci z orzeczeniami),
- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna, 
     lub jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – język angielski,
     lub jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – język niemiecki,
     lub jednej klasy ogólnodostępnej. 

Utworzenie klas z innowacjami uzależnione jest od liczby chętnych. 

Opis poszczególnych klas znajduje się poniżej.

Rejestracja i weryfikacja wniosków od 15.04 do 30.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
Do klas I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym.
Informacje na temat rekrutacji
Zarządzenie Nr 1222/2020 Prezydenta Miasta Radomia
Załącznik do zarządzenia - harmonogram
Uchwała nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

 

Przedszkola  

15.04.2020Komunikat Zastępcy Prezydenta, Pana Karola Semika, na temat zmian w zasadach składania dokumentów przez rodziców podczas rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Komunikat 

Na poziomie oddziałów przedszkolnych planowane jest utworzenie jednego oddziału ogólnodostępnego lub jednego oddziału integracyjnego. W grupie mogą być dzieci 6-cio letnie – urodzone w 2014 r. lub dzieci starsze. Jest możliwość wykupienia obiadów. 

Rejestracja i weryfikacja wniosków od 20.04 do 30.04.2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w kwietniu br.
W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017.
Informacje na temat rekrutacji
Zarządzenie Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Radomia
Uchwała nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

 ---------------------------------------------------------------

þ Klasa, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna - język niemiecki. Innowacja będzie trwała przez trzy lata nauki (z możliwością kontynuacji w klasach starszych). Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają dodatkowo jedną godzinę zajęć z języka niemieckiego tygodniowo. W klasie trzeciej ulegną one zwiększeniu do dwóch godzin tygodniowo. „Deutsch mit Socke“ („Niemiecki ze skarpetą”) to innowacja, oparta m.in.: na cyklu filmów telewizji WDR. Nauczyciel współpracujący z niemieckim instytutem Goethego w Warszawie przybliży uczniom język niemiecki w możliwie jak najbardziej przyjazny i zabawowy sposób. Dzieci nie będą przeciążone wiedzą, ale w sposób naturalny przyswoją słówka, które potrzebne im będą do prostej komunikacji dostosowanej do ich wieku.  

þ Klasa, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna - język angielski. Innowacja będzie trwała przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z języka angielskiego tygodniowo. W klasie trzeciej ulegną one zwiększeniu o dwie godziny tygodniowo. Innowacja ma na celu: rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i odmiennymi kulturami oraz przygotowanie do życia w wielojęzykowej Europie, osłuchanie się z językiem, jego rytmem, fonetyką, rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym.

þ Klasa, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna. Innowacja będzie realizowana przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z edukacji informatycznej tygodniowo, w klasie trzeciej tych zajęć jest o dwie godziny tygodniowo więcej. Innowacja obejmie treści związane z elementami algorytmiki, programowania, grafiki komputerowej i modelowania 3D, dostosowanej do wieku i możliwości uczniów.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. www.oswiatawradomiu.pl ð nabory

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje na temat rekrutacji

Poradnik dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej 

    Poradnik... w wersji pdf


 

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w marcu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2013, 2014, 2015 i 2016.

Informacje na temat rekrutacji

Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Radomia

Uchwała nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Terminy rekrutacji

Oddział przedszkolny

Dzieci urodzone w roku 2012 - mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 W roku szkolnym 2018/2019 w PSP 1 planowane jest:

 • utworzenie oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego,
 • utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego.

26 lutego – 12 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca – 23 marca - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.    Potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

26 marca, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 23 kwietnia – Rekrutacja uzupełniająca.

Klasa pierwsza

Dzieci urodzone w roku 2011 - mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I.

Dzieci urodzone w roku 2012 - mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców, jeżeli:

 • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo
 • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
W roku szkolnym 2018/2019 w PSP 1 planowane jest utworzenie:
 • klasy pierwszej integracyjnej,
 • klas pierwszych ogólnodostępnych,
 • klas pierwszych ogólnodostępnych z innowacją programową w zakresie:  języka angielskiego, edukacji informatycznej.

16 kwietnia – 14 maja - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

17 maja – 22 maja - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko
  zostało zakwalifikowane.

24 maja, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 18 czerwca – Rekrutacja uzupełniająca.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w lutym br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.

Informacje na temat rekrutacji 

ZARZĄDZENIE Nr 2806/2018 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

UCHWAŁA NR 460/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Harmonogram - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 461/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

ZARZĄDZENIE Nr 2820/2018 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

Harmonogram - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Potwierdzanie woli kandydatów do oddziałów przedszkolnych
trwa od 8 do 12 maja 2017r.
 

Rejestracja kandydatów do klas pierwszych
trwa od 19 kwietnia do 8 maja 2017r.

www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

W roku szkolnym 2017/2018 na poziomie klas pierwszych planowane jest utworzenie 3 oddziałów:

- jednej klasy integracyjnej (piętnaścioro dzieci bez orzeczenia plus 3-5 dzieci z orzeczeniami),

- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna – edukacja informatyczna. Innowacja będzie realizowana przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z edukacji informatycznej tygodniowo, w klasie trzeciej tych zajęć jest o dwie godziny tygodniowo więcej. Innowacja obejmie treści związane z elementami algorytmiki, programowania, grafiki komputerowej i modelowania 3D, dostosowanej do wieku i możliwości uczniów.

- jednej klasy, w której realizowana będzie innowacja pedagogiczna - język angielski. Innowacja będzie trwała przez trzy lata nauki. Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam, jak pozostałe klasy pierwsze. W klasie pierwszej i drugiej dzieci mają zwiększoną o jedną godzinę zajęć z języka angielskiego tygodniowo. W klasie trzeciej ulegną one zwiększeniu o dwie godziny tygodniowo. Innowacja ma na celu:

 • rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i odmiennymi kulturami oraz przygotowanie do życia w wielojęzykowej Europie,
 • osłuchanie się z językiem, jego rytmem, fonetyką,
 • rozwijanie sprawności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym. 

 

Dzieci mogą być objęte opieką świetlicową w godzinach 6:30 – 17:00. Jest możliwość wykupienia obiadów.

Do pobrania: Zasady_dot._rekrutacji_do_klas_I.pdf

IV. Terminarz rekrutacji

1. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

 • 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 - publikacja ofert publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 na stronie internetowej: www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do szkół podstawowych.
 • 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 – 8 maja 2017 r. do godz. 10.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
 • 12 maja 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji).
 • 12 maja 2017 r. godz. 10.00 - 18 maja 2017 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie woli dotyczy rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji otwartej – wybrana szkoła nieobwodowa. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 19 maja 2017 r. godz. 10.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranej placówki.

2. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018:

 W przypadku, gdy w szkołach pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

 • 21 czerwca 2017 r. godz. 8.00 – 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru w II etapie oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
 • 30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji uzupełniającej),
 • 30 czerwca 2017 r. godz.10.00 – 7 lipca 2017 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc

 

 www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabory

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje o umieszczeniu na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia, nowej zakładki pod nazwą „Szkoła dla Twojego dziecka”. Na stronie www.oswiatawradomiu.pl w ww. zakładce znajdują się prezentacje z ofertą edukacyjną radomskich placówek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

 

Klasa pierwsza

Dzieci urodzone w roku 2009 mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I.

Dzieci urodzone w roku 2010 mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców, jeżeli:

1.       dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo
2.       posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu planowane jest utworzenie:

- klasy pierwszej integracyjnej,

- klasy pierwszej  innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim,

- klasy pierwszej  innowacyjnej z rozszerzeniem zajęć komputerowych,

- klasy pierwszej ogólnodostępnej.

 

Oddział przedszkolny

Dzieci urodzone w roku 2010 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci urodzone w roku 2011 maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu planowane jest utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się dokoumentami i zarządzeniami

     Harmonogram naboru do przedszkoli  - Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017 
Zarządzenie 1071.2016

     Harmonogram naboru do klas pierwszych - Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017.
Zarządzenie 1072.2016

     Kryteria naboru - Uchwała Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Uchwała nr 260.2015