Strona głównaProjekty → Cyfrowa Szkoła

Cyfrowa Szkoła

Sprawozdanie z realizacji projektu:

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach, który stanowi wsparcie dla projektu: Cyfrowa szkoła.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu została zakwalifikowana do realizacji pilotażowego projektu "Cyfrowa szkoła" we wrześniu 2012r. Projekt zakończono 31 maja 2013r.

W ramach dotacji pochodzących ze środków Gminy Miasta Radom szkoła zakupiła w procedurze przetargu nieograniczonego sprzęt komputerowy na kwotę 201 997,90 zł. (200 000 zł. – dotacja, 1 997,90 zł – środki własne szkoły).

23.11.2012r. wszczęto procedury przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm. Jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) wybrano ofertę złożoną przez firmę: COPY PARTNER Marek Szczytowski S.K.A z Warszawy. W ramach umowy na dostawę, instalację i integrację pomocy dydaktycznych podpisanej 06.12.2012r. dostarczono:

 50 komputerów przenośnych dla uczniów,
 10 komputerów przenośnych dla nauczycieli,
 2 szafki do bezpiecznego przechowywania i ładowania komputerów,
 4 tablice interaktywne z rzutnikami krótkoogniskowymi i głośnikami wraz usługą mon-tażu,
 2 sieciowe urządzenia wielofunkcyjne
 Kontroler WLAN, ruter, 3 punkty dostępowe wraz z montażem,

W okresie od 20 grudnia do 20 lutego dostarczono sprzęt zgodny z ze specyfikacją i zamontowano tablice interaktywne, infrastrukturę sieci bezprzewodowej i niezbędne oprogramowanie.

.....

Tereść sprawozdania