Strona głównaŚwietlica → Świetlica on-line

Świetlica on-line

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno - wychowawczo -opiekuńczej działalności szkoły. 

        Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Organizuje zajęcia: czytelnicze, plastyczne, muzyczno-ruchowe. 

 

Celem naszej świetlicy szkolnej jest:

 

  1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 
  2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im pomocy w odrabianiu lekcji, zadań domowych). 
  3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. 
  4. Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych /zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej/.
  5. Integracja uczniów poprzez zabawę.
  6. Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym.
  7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, ładu i porządku w swoim otoczeniu.
  8. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  9. Kształtowanie szacunku dla rodziny i najbliższego otoczenia.
  10. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego dziecku, dbałość o jego dobre samopoczucie.

 

Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, poprawnie wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) i złożonej w świetlicy szkolnej. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej z klasy I – VIII należy składać do 10 września każdego roku celem właściwej organizacji pracy świetlicy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

 

DLA WSZYSTKICH DZIECI, KTÓRE SIEDZĄ W DOMU - (31.03.2020) 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - (01.04.2020)

Nie bądź zielony w temacie autyzmu - (01.04.2020)

 

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy