Strona głównaProjekty → PO WER_2021

PO WER_2021

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs 2020

Instytucja realizująca przedsięwzięcie:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego

Tytuł przedsięwzięcia:

„Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości”

Czas trwania przedsięwzięcia:

01.06.2021-31.05.2022

 

Czas trwania mobilności:

16.10.2021-23.10.2021

23.10.2021-29.10.2021

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

131 454,00 PLN

 

Instytucja przyjmująca (szkoła partnerska):

Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portugalia)

 

Partner projektu:

European Centre for Education and Skills Development, Lda

 

Zrealizowane cele:

- wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów (wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych, w zakresie uczenia się, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej), czyli wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do osiągnięcia konkurencyjności na rynku pracy, gwarantujące rozwój osobisty oraz aktywny udział w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej:

- przygotowanie szkoły do nowoczesnego nauczania, przede wszystkim poszerzenie zasobu metod i technik aktywizujących oraz wykorzystanie technologii ICT w edukacji;

- podniesienie jakości i efektywności nauczania poprzez wprowadzenie nauczania metodą CLIL (stworzenie klas dwujęzycznych);

- motywowanie uczniów do aktywności w życiu szkoły oraz w środowisku lokalnym;

- zwiększenie możliwości nauki i rozwoju uczniom niepełnosprawnym i z mniejszymi szansami edukacyjnymi;

- upowszechnienie postawy otwartości i tolerancyjności wśród uczniów na różnorodność kulturową. 

 

Liczba i profil uczestników:

W projekcie wzięło udział 20 uczestników i 6 nauczycieli. Do procesu rekrutacji przystąpili uczniowie klas VI i VII. Regulamin rekrutacji gwarantował 20% miejsc dla uczestników niepełnosprawnych i tych o mniejszych szansach edukacyjnych.

 

Zrealizowane działania:

promocja: wyeksponowanie informacji o realizacji przedsięwzięcia, jego celach, zadaniach i tematyce na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły i stronie Facebook, przekazanie informacji rodzicom podczas zebrań semestralnych oraz uczniom podczas zajęć z wychowawcą (prezentacja), przygotowanie plakatów promujących przedsięwzięcie;

realizacja: 20-godzinne przygotowanie uczestników w zakresie: językowym, kulturowym, pedagogicznym (warsztaty), przeprowadzenie przez nauczycielkę geografii lekcji dla klas VII na temat aspektów kulturowych i walorów turystycznych Portugalii, stworzenie prezentacji PPT na temat naszego kraju, a także miasta i szkoły dla rówieśników z Portugalii, zakupienie drobnych pamiątek promujących Polskę;

mobilność:

kluczowym elementem przedsięwzięcia była wizyta polskich uczniów w Portugalii

(w Barcelos), podczas której młodzież:

 

- uczestniczyła w zajęciach integracyjnych z portugalskimi rówieśnikami pt. „Kim jesteśmy?”;

- zakładała wspólny kanał na YouTube w ramach zajęć pt, „Technologia w szkole – jak możemy ją wykorzystać na rzecz nauki?”; 

- prezentowała wiedzę na temat swojego kraju, miasta i szkoły pt. „Historia i kultura Portugalii widziane oczami polskich uczniów (PPT)”;

- wysłuchała i obejrzała prezentację o historii i kulturze Polski przygotowaną przez portugalskich uczniów (PPT);

- na żywo słuchała muzyki i obserwowała tradycyjne tańce portugalskie;

- opracowała scenariusz gry miejskiej Scavenger, a następnie wykorzystała go w praktyce, grając w nią i poznając w ten sposób zabytki Barcelos;

- odbyła szereg wycieczek kulturoznawczych: poznawała zabytki Barcelos, Porto, Bragi, Guimaraes, Aveiro oraz walory Oceanu Atlantyckiego;

- nagrywała filmiki i publikowała na FB szkoły relacje z bieżących wydarzeń w ramach mobilności.

po mobilności: opracowanie produktów końcowych projektu: mapy Portugalii z oznaczeniem miejsc wycieczek, katalogu zajęć integracyjnych dla grup międzynarodowych, listy kompetencji kluczowych i przykładów działań potwierdzających ich zdobycie podczas mobilności, cyfrowej kroniki projektu oraz kroniki papierowej, albumu z pracami konkursowymi konkursu literackiego „Szkoła przyszłości”, plakatu „Szkoła moich marzeń”; 

upowszechnianie: konkurs literacki pt. „Szkoła przyszłości”, warsztaty plastyczne dla uczniów klas V pt. „Poznajemy legendę o kogucie z Barcelos”, lekcje przeprowadzone przez uczestników projektu dla klas VII i VIII pt. „Prezentacja działań zrealizowanych w projekcie PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości” oraz warsztaty „Szkoła moich marzeń”, uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu, artykuł prasowy w mediach społecznościowych (CoolturalnyRadom.pl);

 

Rezultaty:

Rezultaty jakościowe projektu to: podniesienie jakości zajęć edukacyjnych nauczycieli poprzez wprowadzenie nauczania metodą CLIL, wykorzystywanie technologii ICT w edukacji, współpraca międzynarodowa w projektach eTwinning, otwartość i tolerancyjność uczniów na różnorodność kulturową, wrażliwość nauczycieli na potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz z mniejszymi szansami, nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji podobnych projektów mobilności, zwiększenie umiejętności komunikacji w języku obcym wśród uczniów i nauczycieli, wzrost kompetencji w zakresie samodzielności, współpracy w grupie, kreatywności, poznanie specyfiki pracy w szkołach europejskich, zdobycie wiedzy o kulturze i tradycjach obszaru Półwyspu Iberyjskiego.

 

Wpływ:

Była to pierwsza w tradycji szkoły inicjatywa, umożliwiająca uczniom wymianę międzynarodową. Jesteśmy pewni, że w oddziaływaniu długofalowym wizyta w szkole partnerskiej w Portugalii stanie się impulsem do trwałych zmian w naszej placówce, np. do prowadzenia na stałe nauczania dwujęzycznego, poszerzenia oferty edukacyjnej, wpisania na stałe do realizacji projektów międzynarodowych, zwiększenia udziału nauczycieli pracujących z projektami eTwinning. Ponadto zmieni się sposób postrzegania uczniów niepełnosprawnych, jako tych, od których można się wiele nauczyć. Szkoła będzie propagować ideę poszanowania praw wszystkich ludzi.

 

Podsumowanie.mp4