Strona głównaProjekty → Erasmus+ 2015

Erasmus+ 2015

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu realizuje projekt „Różnimy się po to, by wzajemnie się uzupełniać” od 31.12.2015 r. do 30.12.2016r.

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Mobilność kadry edukacji szkolnej KONKURS Erasmus+ 2015

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2015 r.

 W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia.

W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają dofinansowanie, na udział w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

 • działalność dydaktyczna (teaching assignmet): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich;
 • szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą;
 • job shadowing.

Mobilności ponadnarodowe będą trwać od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) i mogą się odbywać do następujących krajów: kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).

 


Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

źródło http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna/index/lang:pl

 Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie 65 149,74 zł.

 Jaki jest cel projektu?

W roku 2016 realizowany będzie projekt: Różnimy się po to, by wzajemnie się uzupełniać - projekt mobilności nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu, opracowany przez PSP nr 1 w Radomiu w ramach akcji KA1-,,Mobilność kadry edukacji szkolnej" ma na celu nawiązanie współpracy z podobnymi placówkami edukacyjnymi w Portugalii, zapoznanie polskich nauczycieli z metodami pracy w zagranicznych szkołach, a także zapoznanie kadry kierowniczej szkoły ze sposobami zarządzania tymi placówkami.

Partner projektu: Intercular Association Mobility Friends, siedziba w Barcelos w Portugalii

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji interpersonalnych kadry pedagogicznej, przełamywanie barier kulturowych oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele nabędą nowe umiejętności oraz kwalifikacje, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy z uczniem szkoły podstawowej.

W projekcie weźmie udział 12 pedagogów z PSP nr1 (kadra zarządzająca, nauczyciele informatyki, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści ds. integracji).

Realizacja projektu opiera się na następujących metodach: obserwacji, wywiadu, pogadanki, praktycznego działania.

Po zakończeniu projektu nauczyciele wykorzystają poznane, nowe metody pracy z uczniami, zwiększą efektywność w nauczaniu języka obcego poprzez zmotywowanie uczniów do nauki. Kadra kierownicza udoskonali sposoby zarządzania placówką edukacyjną. Szkoła, poprzez działania nagłaśniające udział w projekcie, stanie się placówką bardziej atrakcyjną w środowisku lokalnym oraz w Radomiu. Istotnym elementem związanym z udziałem w projekcie jest również rozwój osobisty nauczycieli, ich umocnienie wiary we własne możliwości oraz zyskanie większej pewności w swoich działaniach.

Najistotniejsze tematy poruszane przez projekt

 • Niepełnosprawni – specjalne potrzeby
 • Nowe innowacyjne programy nauczania/metody edukacyjne
 • TIK – nowe technologie – kompetencje informatyczne

 Nauczyciele zaangażowani w projekt

Kluczowi pracownicy zaangażowani w projekt to nauczyciele: informatyki, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć wychowania fizycznego, specjaliści w dziedzinie integracji i liderzy zespołów samokształceniowych stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczą w licznych szkoleniach i warsztatach w dziedzinie TIK, język obcy, innowacyjne metody pracy z uczniami, integrowanie środowiska szkolnego.

Nauczyciele mają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania nowych doświadczeń oraz wzmocnienia znajomości języka obcego. Kadra zarzadzająca zdobędzie informacje w zakresie spospbów zarządzania placówkami oświatowymi. Poza tym każdy uczestnik poprzez udział w zagranicznym stażu rozwinie swoją osobowość, nabierze pewności siebie, wykształci w sobie nowe wartości, które będzie mógł przekazać uczniom. Uczestnicy projektu przed wyjazdem wezmą udział w kursie języka angielskiego oraz szkoleniu z zakresu  kultury, historii i zwyczajów Portugalii.

Potrzeby szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej  

Po dokonaniu analizy SWOT szkoły, kadra zarządzająca jak i nauczyciele PSP nr 1 dostrzegają następujące potrzeby:

 • zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji nauczycieli,
 • rozwijanie i zdobywanie umiejętności interpersonalnych,
 • ulepszenie warsztatu pracy (innowacyjne metody, formy pracy),
 • rozwijanie umiejętności językowych oraz komunikacyjnych (uczenie się od siebie nawzajem),
 • poszerzenie umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia.

Uczestnicy projektu (10 nauczycieli i dwie osoby z kadry zarządzającej), poprzez zdobycie nowych doświadczeń zawodowych poprawią i rozszerzą:

 • swój warsztat pracy, wprowadzając nowe metody i formy pracy z uczniami;
 • rozwiną swoje umiejętności językowe oraz wzbogacą wiedzę o kulturze innego kraju.
 • zwiększą kompetencje zawodowe związane z nauczaniem, szkoleniem, pracą z dziećmi,
 • rozwiną świadomość bycia pełnoprawnym obywatelem zintegrowanej Europy. 

Udział w projekcie zwiększy motywację do dalszej pracy i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Zaobserwowane rozwiązania w zakresie dydaktyki, opieki i wychowania, bezpieczeństwa, zasobów a także organizacji i zarządzania, zostaną włączone w obszary działalności statutowej szkoły.

Nowe metody  pozwolą na ukształtowanie uczniów wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjnych wobec różnorodności kultur, zmotywowanych do efektywniejszej pracy, mobilnych w rozwijającej się Europie.

Zajęcia edukacyjne staną się ciekawsze, co pozwoli nam zaktywizować uczniów oraz zintegrować zespoły klasowe.