Strona główna → Erasmus+ "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Erasmus+ "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Erasmus+ "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

 

Rozpoczynamy rekrutację do programu Erasmus+ "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

Drodzy Uczniowie, poniżej został zamieszczony Regulamin  rekrutacji do programu Erasmus+ ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz pobranie i wydrukowanie załączników. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu

Załącznik nr 1 Karta zgloszenia ucznia

Załącznik nr 2 List motywacyjny

Załącznik nr 3 Oświadczenie

 

 

 

 


ERASMUS+ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – MAMY TO!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła proces rekrutacji do programu Erasmus+ MOBILNOŚĆ UCZNIÓW, przedsięwzięcia ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2018-2023. Złożony przez nas wniosek aplikacyjny uzyskał wysoki wynik 93%.  Już po raz trzeci weźmiemy udział w międzynarodowej współpracy szkół, ale po raz pierwszy projekt obejmie również uczniów! W trakcie trwania  przedsięwzięcia uczestnicy wzbogacą swoje możliwości edukacyjne w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, nauki jezyków obcych, przedsiębiorczości oraz umiejętności uczenia się. Inicjatywa służy także wzmocnieniu postawy otwartości i tolerancji wobec różnorodności oraz wspiera ideę wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej lub społecznej, poprzez włączenie ich w realizację przedsięwzięcia. Zwieńczeniem działań projektowych będzie wyjazd dwudziestoosobowej grupy młodzieży z PSP 1 do Escola Secundaria de Barcelos, szkoły partnerskiej w Portugalii, aby razem realizować projekt międzykulturowy pt. ,,WSPÓLNIE TWORZYMY SZKOŁĘ NOWYCH MOŻLIWOŚCI”. W ramach programu uczestnicy otrzymają przygotowanie językowe i kulturowe, poprzedzające wizytę w szkole partnerskiej. Podczas mobilności uczniowie wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach  kulturowych, zajęciach integracyjnych. Zwiedzą najpiękniejsze zakątki Barcelos, Bragi oraz Guimaraes, zagrają w grę terenową, odwiedzą oceanarium oraz poznają kulturę i historię Portugalii.  

Projekt skierowany jest  do uczniów obecnych klas VI i VII, wybranych w drodze rekrutacji. O zasadach rekrutacji poinformujemy w osobnej wiadomości.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby wzięli udział w naborze do programu. Gwarantujemy bezcenne doświadczenie edukacyjne oraz niezapomniane wrażenia.

Projekt PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Najważniejsze informacje dotyczące programu Erasmus+ MOBILNOŚĆ UCZNIÓW:

ücel głównyrozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ügłówne założenia: zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE dotyczące realizacji zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową

üokres realizacji programu: czerwiec 2021-maj 2022 (12 miesięcy)

ü budżet: 131 454 PLN

ü uczestnicy: uczniowie VI  i VII klas szkoły podstawowej 

ü liczba uczestników: 20 uczniów (w tym uczniowie z mniejszymi szansami edukacyjnymi)

 Mobilność (wizyta zagraniczna w szkole partnerskiej):

ü cel mobilności: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, poznanie nowych narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

üszkoła partnerska: Escola Secundaria de Barcelos (Portugalia)

üczas trwania wyjazdów zagranicznych: 7 dni (dwie grupy 10-osobowe w dwóch terminach)

ükryteria promujące: włączenie do projektu uczniów o największych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów mających ograniczony dostęp do edukacji ze względu na sytuację ekonomiczną, zdrowotną lub społeczną, w przypadku których doświadczenie mobilności może mieć szczególnie duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz przyszłych wyborów edukacyjnych i życiowych

üprzygotowanie uczestników przed wyjazdem: szkolenie językowe, kulturowe i pedagogiczne  (20 godzin zegarowych)

üprogram wizyty w szkole partnerskiej:

- poznanie placówki przyjmującej
-udział w zajęciach lekcyjnych
-współpraca z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej nad produktem końcowym inicjatywy
-warsztaty dla uczniów z danego zagadnienia
-wycieczki edukacyjne
-prezentacje uczniów
-zajęcia pozaformalne związane np. z historią kraju/miasta
-zajęcia integracyjne
-rozwijanie umiejętności językowych (język komunikacji i język ojczysty szkoły przyjmującej)

üPrzykładowe metody pracy:

 

-burza mózgów, mapa mentalna, mapa pojęciowa (mindmapping)
-dyskusja, debata, praca w grupie
-gry integrujące, zespołowe, drama