Strona główna → PO WER_2021 "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

PO WER_2021 "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

 

Rozpoczynamy rekrutację do programu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

Drodzy Uczniowie, poniżej został zamieszczony Regulamin  rekrutacji do programu PO WER ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz pobranie i wydrukowanie załączników. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu

Załącznik nr 1 Karta zgloszenia ucznia

Załącznik nr 2 List motywacyjny

Załącznik nr 3 Oświadczenie

 

PO WER PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – MAMY TO!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła proces rekrutacji do programu PO WER MOBILNOŚĆ UCZNIÓW, przedsięwzięcia ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2018-2023. Złożony przez nas wniosek aplikacyjny uzyskał wysoki wynik 93%.  Już po raz trzeci weźmiemy udział w międzynarodowej współpracy szkół, ale po raz pierwszy projekt obejmie również uczniów! W trakcie trwania  przedsięwzięcia uczestnicy wzbogacą swoje możliwości edukacyjne w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, nauki jezyków obcych, przedsiębiorczości oraz umiejętności uczenia się. Inicjatywa służy także wzmocnieniu postawy otwartości i tolerancji wobec różnorodności oraz wspiera ideę wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej lub społecznej, poprzez włączenie ich w realizację przedsięwzięcia. Zwieńczeniem działań projektowych będzie wyjazd dwudziestoosobowej grupy młodzieży z PSP 1 do Escola Secundaria de Barcelos, szkoły partnerskiej w Portugalii, aby razem realizować projekt międzykulturowy pt. ,,WSPÓLNIE TWORZYMY SZKOŁĘ NOWYCH MOŻLIWOŚCI”. W ramach programu uczestnicy otrzymają przygotowanie językowe i kulturowe, poprzedzające wizytę w szkole partnerskiej. Podczas mobilności uczniowie wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach  kulturowych, zajęciach integracyjnych. Zwiedzą najpiękniejsze zakątki Barcelos, Bragi oraz Guimaraes, zagrają w grę terenową, odwiedzą oceanarium oraz poznają kulturę i historię Portugalii.  

Projekt skierowany jest  do uczniów obecnych klas VI i VII, wybranych w drodze rekrutacji. O zasadach rekrutacji poinformujemy w osobnej wiadomości.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby wzięli udział w naborze do programu. Gwarantujemy bezcenne doświadczenie edukacyjne oraz niezapomniane wrażenia.

Projekt PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Najważniejsze informacje dotyczące programu Erasmus+ MOBILNOŚĆ UCZNIÓW:

ücel głównyrozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ügłówne założenia: zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE dotyczące realizacji zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową

üokres realizacji programu: czerwiec 2021-maj 2022 (12 miesięcy)

ü budżet: 131 454 PLN

ü uczestnicy: uczniowie VI  i VII klas szkoły podstawowej 

ü liczba uczestników: 20 uczniów (w tym uczniowie z mniejszymi szansami edukacyjnymi)

 Mobilność (wizyta zagraniczna w szkole partnerskiej):

ü cel mobilności: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, poznanie nowych narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

üszkoła partnerska: Escola Secundaria de Barcelos (Portugalia)

üczas trwania wyjazdów zagranicznych: 7 dni (dwie grupy 10-osobowe w dwóch terminach)

ükryteria promujące: włączenie do projektu uczniów o największych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów mających ograniczony dostęp do edukacji ze względu na sytuację ekonomiczną, zdrowotną lub społeczną, w przypadku których doświadczenie mobilności może mieć szczególnie duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz przyszłych wyborów edukacyjnych i życiowych

üprzygotowanie uczestników przed wyjazdem: szkolenie językowe, kulturowe i pedagogiczne  (20 godzin zegarowych)

üprogram wizyty w szkole partnerskiej:

- poznanie placówki przyjmującej
-udział w zajęciach lekcyjnych
-współpraca z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej nad produktem końcowym inicjatywy
-warsztaty dla uczniów z danego zagadnienia
-wycieczki edukacyjne
-prezentacje uczniów
-zajęcia pozaformalne związane np. z historią kraju/miasta
-zajęcia integracyjne
-rozwijanie umiejętności językowych (język komunikacji i język ojczysty szkoły przyjmującej)

üPrzykładowe metody pracy:

 

-burza mózgów, mapa mentalna, mapa pojęciowa (mindmapping)
-dyskusja, debata, praca w grupie
-gry integrujące, zespołowe, drama