Strona główna → Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.psp1.radom.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psp1.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie posiada możliwości zmiany dostosowań dla osób niewidzących i słabowidzących;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie są odczytywane maszynowo;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Jacek Chłosta.
 • E-mail: sekretariat@psp1.radom.pl
 • Telefon: 483650933

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu
 • Adres: ul. Odrodzenia 37, 26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@psp1.radom.pl
 • Telefon: 483650933

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brama wjazdowa od ul. Odrodzenia prowadzi bezpośrednio na parking przy budynku szkoły. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Osoba na wózku może wjechać do budynku szkoły wejściem od bloku sportowego od ulicy Odrodzenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 483650933.

Parter budynku jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba na wózku ma dostęp do: sekretariatu, dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej i biblioteki.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Wejście główne nie jest  zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.