Strona główna → Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu

z dnia 22 maja 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

·   ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

·    ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

·  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);

·  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.);

·      wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

 

zarządzam, co następuje:

§1.

1.    Niniejszym wprowadzam:

1)   „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)   Oświadczenia i zgody  rodziców stanowiące załącznik nr 2a i 2b do zarządzenia;

2.    Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

1. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

2a.  Oświadczenie rodzica - wersja docx
       Oświadczenie rodzica - wersja pdf

2b.  Oświadczenia i zgody rodziców - wersja docx
Oświadczenia i zgody rodziców - wersja pdf