Strona główna → Program profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”

Program profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”

Realizacja w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”, który miał miejsce w dniach 11 – 12 października 2021 roku.

W dniach 11 – 12 października 2021 roku uczniowie klas ósmych za uprzednią zgodą rodziców wzięli udział w dwudniowych ośmiogodzinnych warsztatach w ramach programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”, którego głównym celem jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Program ten w całości jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania”. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących. Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami oraz nad stylem życia. Służy temu nawiązanie dobrego kontaktu trenerów z młodzieżą, wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z dużą grupą młodzieży, zachęcanie uczestników programu do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu.

Cele szczegółowe programu to:

· ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,

· ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,

· ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).

Program ten w naszej szkole był realizowany po raz pierwszy. W Radomiu w tej edycji tylko trzy szkoły zostały zakwalifikowane do tego przedsięwzięcia, w tym nasza. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasi uczniowie mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki, które jednocześnie przyczyniło się do wzmocnienia naszych oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych podejmowanych w szkole.

Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w przebieg programu, który realizowali trzej trenerzy. Za swój udział byli nagradzani upominkami i gadżetami. Kilkoro z nich wzięło udział w Festiwalu Twórczości, podczas którego zaprezentowali oni swoje pomysły w formie prezentacji i prac plastycznych związanych z treściami tego programu. Za udział w festiwalu uczniowie otrzymali nagrody oraz oceny bardzo dobre lub celujące za aktywność z przedmiotu najbardziej związanego z formą swojej prezentacji.

Podczas trwania programu byli z uczniami obecni wychowawcy klas oraz inni nauczyciele. Uczniowie pomimo tego odważnie i śmiało zabierali głos i zgłaszali się do zadań. Trenerzy uznali to za wyraz bardzo dobrego klimatu szkoły, zaufania uczniów wobec nauczycieli i budowania tym samym w szkole atmosfery bezpieczeństwa. Stanowi to bardzo ważny czynnik chroniący w środowisku szkolnym uczniów.

Dopełnieniem warsztatów z uczniami było spotkanie w szkole z rodzicami w dniu 11 października, natomiast dzień później z całą rada pedagogiczną.

Dziękujemy realizatorom programu z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w Kobyłce /k Warszawy przy ul. Ogrodowej 8 za możliwość objęcia naszych uczniów tym programem tak niezwykle bogatym w treści wychowawczo- profilaktyczne. Mamy nadzieję, że udział młodzieży w tym przedsięwzięciu okaże się dla nich ważny i przyniesie w ich życiu oczekiwane efekty.

Polecamy wszystkim szkołom, jeśli nadarzy się taka możliwość program ,,Archipelag Skarbów”.

 

Anna Wiśniewska - pedagog szkolny- koordynator programu na terenie szkoły