Strona główna → Konkursu “Biżuteria z recyklingu”

Konkursu “Biżuteria z recyklingu”

Regulamin Konkursu “Biżuteria z recyklingu”

1. Cele Konkursu:
- powtórne wykorzystanie surowców wtórnych,
- szerzenie kultury ekologicznej wśród uczniów,
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastyczno-technicznymi,
- rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej poprzez prace manualne,
- kreatywne wykorzystywanie surowców wtórnych w działaniach plastyczno-technicznych,
- poprawa sprawności manualnej wśród dzieci
2. Temat konkursu:
„Biżuteria z recyklingu” - własnoręczne wykonanie pracy prezentującej ciekawy pomysł na ele-
menty biżuterii z surowców wtórnych.
3. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 i dzieci z oddziału przedszkolnego.
4. Warunki uczestnictwa:
- Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z zastosowaniem surowców wtórnych,
- Każda praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora pracy i etap
kształcenia,
- Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Jako jedną pracę rozumieć należy
również komplet biżuterii spójny pod względem techniki wykonania i zastosowanych materiałów,
- Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 07 października 2022 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.10.2022r.

Organizatorzy: Marta Grzybowska, Aldona Jężak, Elżbieta Wrochna