Strona główna → Program zajęć gimnastyki korekcyjnej

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W  RADOMIU

PRZEDSIĘWZIĘCIE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – KOREKCJA WAD POSTAWY 

PROGRAM ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Autor: prowadzący Paweł Liwanowski

Termin realizacji przedsięwzięcia: 09.2010 -  06.2013

Wymiar godzin – 1 godzina lekcyjna tygodniowo

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Przedsięwzięcie polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów naszej szkoły w celu usprawniana, korygowania powstałych oraz zapobieganiu powstania wad postawy. Przedsięwzięcie zakłada realizację 1 godziny lekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkolny. Zajęciami obejmuje się grupę uczniów zakwalifikowanych na podstawie badań lekarskich. Zamierzeniem prowadzącego jest zachęcenie dzieci do systematycznego i aktywnego udziału  w zajęciach gimnastyki korekcyjnej celem zmniejszenia powstałych u nich wad postawy.

PLAN PRACY NA ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia będą prowadzone na podstawie programu opracowanego przez prowadzącego. Program powstał w oparciu o dostępną literaturę z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz doświadczenie zebrane podczas prowadzenia tego typu zajęć w latach poprzednich.

METODY PRACY

metoda Urszuli Hoppe

naśladowcza ścisła

zadaniowa ścisła

programowego uczenia się

zabawowa

zabawowo-naśladowcza

bezpośredniej celowości ruchu

ruchowej ekspresji twórczej

problemowa

CELE OGÓLNE

uświadomienie dziecku, jego rodzicom i nauczycielom przyczyn, skutków wad postawy

reedukcja  posturalna tj. ponowne nabycie umiejętności przyjmowania i utrzymania prawidłowej postawy ciała stosując zasadę trójtorowości metod postępowania korekcyjnego

utrwalanie osiągniętej korekcji postawy ciała i niedopuszczenie do zmian wtórnych progresji statyki ciała

wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

eliminowanie czynników, które mogą pogłębiać i utrwalać istniejące zaburzenia

kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świadomego uczestnictwa w zajęciach

nauka podstawowych ćwiczeń domowych

przywracanie równowagi napięciowej, przez usuwanie dystonii mięśniowej

rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych 

wzmacnianie mięśni osłabionych

uaktywnienie układów i narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego

korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu

poprawienie zaburzeń rozwoju motorycznego

podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady

PLANOWE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW

PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI

1. Wpływ aktywności ruchowej na organizm:

 wypoczynek czynny i bierny

sposoby spędzania czasu wolnego

hartowanie organizmu

     2. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

zasady bezpiecznej organizacji zajęć

postawa względem innych – fair play

pomoc i asekuracja podczas wykonywania ćwiczeń

poczucie odpowiedzialności, sprawiedliwości i poszanowanie godności współćwiczących

zasady używania przyrządów i przyborów do ćwiczeń korekcyjnych

     3. Podstawowe nawyki higieny

troska o własne ciało

czystość ciała i ubrania

higiena ciała po zajęciach

prawidłowe odżywianie

      4. Organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej

znajomość podstawowego słownictwa stosowanego podczas ćwiczeń korekcyjnych

znajomość pozycji wyjściowych stosowanych w gimnastyce korekcyjnej

świadomość i rozumienie potrzeby zachowania korekcji we wszystkich sytuacjach mających wpływ na rozwój prawidłowej postawy ciała

poznawanie złożonych przyczyn powstawania wad postawy

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI

 

Uczeń potrafi:

zająć prawidłową postawę ciała  i samodzielnie ją korygować

wykonać prawidłowo ćwiczenia w obwodzie stacyjnym

dobrać i wykonać ćwiczenia korekcyjne właściwe dla jego wady postawy

korzystać z przyrządów i przyborów do ćwiczeń korekcyjnych

wykonać samodzielnie wybrane ćwiczenia domowe 

Postawy:

przestrzeganie zasad BHP i regulaminu sali gimnastycznej

odpowiednie przygotowanie do zajęć

zna zasady higieny i zdrowego odżywiania

Motoryczność:

gibkość

siła

wytrzymałość

szybkość

skoczność

PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA

SEMESTR I

Lp

TEMAT

Liczba godzin

1

Lekcja organizacyjna. Zasady BHP na zajęciach

1

2

Ocena postawy dziecka, uświadomienie dziecku jego defektu

i konsekwencji  z tego wynikających

1

3

Nauka prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń i kierunki ruchu podczas ćwiczeń

1

4

Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawy

2

5

Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała przez dzieci

1

6

Nauka prawidłowego oddychania torem brzusznym

1

7

Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym

1

8

Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach barkowym i biodrowym

2

9

Wzmacnianie odcinkowe mm: głowy, szyi, obręczy barkowej

i górnego odcinka mięśni grzbietu, grzbietu, kl piersiowej, brzucha, kończyn dolnych i stóp

4

10

Ćwiczenia o zwiększonej intensywności mięśni:

- grzbietu,

- brzucha,

- pośladkowych

 

1

1

1

11

Nauka ćwiczeń domowych

2

12

Gry i zabawy korekcyjne ukierunkowane na konkretną wadę

1

13

Lekcje do dyspozycji nauczyciela

2

SEMESTR II

Lp

TEMAT

Liczba godzin

1

Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe

1

2

Doskonalenie i kontrola ćwiczeń domowych

2

3

Ćwiczeni o zwiększonej intensywności z zastosowaniem obciążenia lub oporu:

- mm grzbietu

- mm klatki piersiowej

- mm brzucha

- mm pośladkowych

 

 

1

1

1

1

4

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp

1

5

Ćwiczenia indywidualne wzmacniające określoną partię mięśni

2

6

Kontrola przyjmowania prawidłowej postawy – forma zabawowa

i ścisła

2

7

Zabawy i ćwiczenia ukierunkowane na konkretną wadę

2

8

Kontrola ćwiczeń domowych

1

9

Ćwiczenia elongacyjne i wyprostne

1

10

Ćwiczenia antygrawitacyjne

1

11

Ćwiczenia oddechowe – oddychanie torem brzusznym i piersiowym

1

12

Ćwiczenia stacyjne ukierunkowane na konkretną wadę

2

13

Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

2

14

Gry i zabawy ruchowe oraz sporty uzupełniające z uwzględnieniem korekty konkretnej wady

1

15

Wskazania na okres wakacji

1

LITERATURA:
1.T. KASPERCZYK - „WADY POSTAWY CIAŁA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE”
2.St. TUZINEK – „ZARYS METODYKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO”